Διάγραμμα Ishikawa

Κύρια ιδέα και σκοπός 

Το διάγραμμα Ishikawa αναπτύχθηκε από τον Kaoru Ishikawa τη δεκαετία του 1960 για τη μέτρηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στη ναυπηγική βιομηχανία.
Τα διαγράμματα Ishikawa ονομάζονται επίσης διαγράμματα ψαροκόκαλου ή διαγράμματα αιτίας και αποτελέσματος ή Fishikawa. 
Δημιουργήθηκαν από τον Kaoru Ishikawa για να δείξουν την αιτία ενός συγκεκριμένου γεγονότος. Μοιάζουν με τον σκελετό ενός ψαριού και τα «πλευρά» του, αντιπροσωπεύουν τα αίτια του συμβάντος ενώ η τελική έκβαση εμφανίζεται στο τέλος του σκελετού. Ο σκοπός του διαγράμματος Ishikawa είναι να εντοπίσει τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να επιτευχθεί ή να αποφευχθεί η επανάληψη τους.
Το διάγραμμα του ψαροκόκαλου είναι ένα εργαλείο οπτικοποίησης για τον εντοπισμό των βασικών αιτιών ενός προβλήματος.
Fishbone (Ishikawa) ή διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος – χρησιμοποιείται για την εξεύρεση των αιτιών του προβλήματος και την ομαδοποίηση τους σε ορισμένες κατηγορίες. Γι' αυτό λέγεται και διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος. Ξεκινά με τον προσδιορισμό του στόχου ή του επιθυμητού αποτελέσματος ή με το πρόβλημα και τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια για κάθε παράγοντα. Η εικόνα του διαγράμματος μοιάζει κάπως με ψαροκόκαλο, γι' αυτό και η μέθοδος ονομάστηκε fishbone.

Καθοδήγηση εφαρμογής: πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα, όταν εργαζόμαστε με μια ομάδα συγκεκριμένης ηλικίας και σύνθεσης- σε ατομική εργασία κ.λπ.

Το διάγραμμα Ishikawa έχει πολλές χρήσεις και μπορεί να απεικονίσει πιθανές αιτίες προβλημάτων σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτά τα διαγράμματα είναι χρήσιμα για τους προγραμματιστές προϊόντων όταν δημιουργούν νέα είδη. Αυτό βοηθά επίσης τις ομάδες να προσδιορίσουν τους πόρους που θα χρειαστούν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές για τον εντοπισμό ζητημάτων πριν αυτά προκύψουν.
Η τεχνική χρησιμοποιείται για τον οπτικό εντοπισμό πιθανών αιτιών ενός προβλήματος. Αυτή η τεχνική αποθαρρύνει τις αποσπασματικές ή τις πρόωρες λύσεις και αποκαλύπτει τη σπουδαιότητα και την αλληλεπίδραση με τις διάφορες συνιστώσες του προβλήματος.
Βήματα:
1. Σε πίνακα ή σε μεγάλο φύλλο χαρτιού, σχεδιάστε ένα μακρύ, οριζόντιο βέλος σε ολόκληρη την επιφάνεια, να δείχνει προς τα δεξιά. Σε αυτό, προσδιορίστε το πρόβλημα που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του «ψαριού».
2. Σχεδιάστε τις προσαρτήσεις στο οστό του ψαριού (σε γωνία 45 μοιρών ως προς τη «σπονδυλική στήλη»), όπου κάθε προσάρτηση είναι μια πιθανή αιτία του προβλήματος που μπορεί ενδεχομένως να συζητηθεί. Είναι επίσης δυνατό να ενημερώσετε για τα υπο-αίτια και να τα εμφανίσετε σαν προσθήκες.
3. Η ομάδα συζητά κάθε αιτία του προβλήματος, ξεκινώντας από την απλούστερη. Αυτό επιτρέπει τη σαφήνεια καθώς πολλές φορές οι εξηγήσεις για τα αίτια των πιο απλών προβλημάτων καθιστούν τις σύνθετες αιτίες άσχετες. Ιδανικά, τα βράγχια του ψαριού είναι επανασχεδιάζονται και πιο κοντά στο «κεφάλι» τοποθετούνται τα πιο σημαντικά προβλήματα.
Τα διαγράμματα Ishikawa είναι έξυπνα και εύκολα στη κατανόηση. Με τη διαίρεση των αιτιών του προβλήματος σε διαφορετικά τμήματα, η βασική αιτία μπορεί να εντοπιστεί καλύτερα και να εξαλειφθεί. Η μέθοδος έχει επίσης ευέλικτη δομή όπου οι διάφορες "πλευρές" μπορούν να αλλάξουν, να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να ανταποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Ωστόσο, η απλότητά του μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη αδυναμία του, καθώς δεν αποκαλύπτει πάντα το μέγεθος ή τη σημασία ενός προβλήματος, καθιστώντας δύσκολη την ιεράρχηση της δράσης. Αυτό σημαίνει ότι τα μικρά προβλήματα μπορεί να τύχουν περισσότερης προσοχής από ό,τι χρειάζονται, ενώ στα μεγάλα να δίνεται πολύ λιγότερη. Δεδομένου επίσης, ότι μεγάλο μέρος της εισαγωγής και της ερμηνείας του διαγράμματος είναι υποκειμενικό, μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων που το βλέπουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι για παράδειγμα, η αύξηση της ικανότητας να υπερβαίνουμε τις τυπικές λύσεις κ.λπ.

Τα διαγράμματα Ishikawa βοηθούν επίσης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σε διαδικασίες για προϊόντα ακριβείας. Εάν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα και η διοίκηση δεν μπορεί να βρει την αιτία, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαγράμματα Ishikawa για να αναλύσει το πρόβλημα σε μικρότερα μέρη μέχρι να βρεθεί και να επιλυθεί στη ρίζα του.
Τα διαγράμματα Ishikawa είναι πιο χρήσιμα όταν υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα το οποίο η εταιρεία μπορεί να εντοπίσει. Η εταιρεία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρατηρεί το πρόβλημα, καθώς αυτές οι πληροφορίες θα τροφοδοτήσουν τελικά το διάγραμμα. Ένα διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει ένα διοικητικό θέμα σχετικά με το τι συνέβη και να εξηγήσει πώς μπορεί να το λύσει.
Είναι επίσης δυνατό να γίνει διάγραμμα σε θετική μορφή, δηλαδή να επιλέξουμε όχι το πρόβλημα ως κεντρικό στοιχείο, αλλά το στόχο που πρέπει να επιτευχθεί και να αναλυθούν οι πτυχές που σχετίζονται με την επίτευξή του.

Kίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον,
  δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι,
  τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Κίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον, δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι, τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι 

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Τεχνικές για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας

Illustration

Cinquain (Σαγκάν)

Illustration

Μέθοδος Εστίαση στο αντικείμενο

Illustration

Νοητική Χαρτογράφηση

Illustration

Μέθοδος των 6 καπέλων+

Illustration

Καταιγισμός ιδεών

Illustration

Διάγραμμα Ishikawa

Illustration

Παιχνίδι ρόλων

Illustration

Μοντέλο της Συνεκτικής

Illustration

Μορφολογική ανάλυση

Illustration

Πλευρική ή αποκλίνουσα σκέψη

Illustration

Η μέθοδος των συσχετισμών

Illustration

Η μέθοδος μια γιρλάντα από συνειρμούς

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration